کشاورزی

کاردانی ناپیوسته:

  1. علمی کاربردی ماشینهای کشاورزی – مکانیسین ماشینهای کشاورزی
  2. تکنولوژی امور زراعی
  3. تکنولوژی تولیدات دامی

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات