رئیس اداره توسعه و منابع انسانی

رئیس اداره توسعه و منابع انسانی

مهدی شیرگیر

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۸-۰۹۱۲۰۳۷۴۰۰۸

 

 

 

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات