مسئول صندوق رفاه

img_0054

مسعود کامرانی

سوابق تحصیلی: کارشناس حسابداری

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۶

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات