مسئول دفترریاست و روابط عمومی

 

مهدی ساعی

سوابق تحصیلی:

لیسانس حسابداری

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۳

۲-۰۴۵۳۲۶۳۹۷۲۱

داخلی۲۰۲

 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات