مدعو

گروه عمران:

 • بعقوب محمدی        رزومه
 • هوشیار ایمانی        رزومه
 • امین قنادی        رزومه
 • ملیحه بهنام
 • میثم شیرزاده
 • نعمت شکری
 • رقیه بهشتی
 • یعقوب محمدی
 • هوشیار ایمانی کله سر
 • سمیرا ضرغام

گروه برق و کامپیوتر:

 • سیدناصر رضوی        رزومه
 • علی غفاری        رزومه
 • سخاوت کاظمی
 • حسین فلاحی اینی علیا
 • مهدی عفت پرور
 • عباس میرزایی
 • مینا واجد خیاوی

گروه حسابداری و مدیریت:

 • حبیب ابراهیم پور         رزومه
 • محمد حسن زاده
 • شهرام بگ زاده
 • ابراهیم دادفر
 • حسین علیپور
 • عبداالهپاکدل مغانلو
 • جبراییل فرزانه

گروه تربیت بدنی:

 • فریبا قربانی
 • محمد مددی
 • میثم علیپور
 • بابک بی نیاز

گروه معارف اسلامی:

 • یعقوب پناهی
 • سلامت صفری
 • لاله شیخ زاده مقدم
 • سعیده سعیدی حمزه خانلو
 • حسین قلیان

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات