انگوت

  • img_1539بخش انگوت
    • دهستان انگوت شرقی
    • دهستان انگوت غربی (قره آغاج)
    • دهستان پائین برزند

شهرها: تازه‌کند انگوت انگوت یکی ازمهترین شهروبخش (بدون فرمانداراماباشهردار) شهرستان گرمی می باشدکه شامل سه دهستان بزرگ قره آغاج -زیوه وقلعه برزندمی باشدکه دهستان قره آغاج باتوجه به مرکزیت حداقل ۷۰روستابرای منطقه مهم می‌باشد که که سه شنبه وجمعه بازارش مشهوراست. شهر انگوت هم دارای دانشگاه پیام نورودانشگاه آزاد می باشدودرآینده نزدیک به شهرستان تبدیل خواهدشد

قره آغاج :یکی ازمهمترین روستاهای شهرستان باشد

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت بخش انگوت شهرستان گرمی در سال ۱۳۸۵ برابر با ۲۸۲۴۸ نفر بوده است.

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات