آزمایشگاه ها

سوابق تحصیلی:کارشناسی ارشد برق  قدرت

SAMSUNG

آزمایشگاه برق ماشین

SAMSUNG

آزمایشگاه برق الکترونیک

SAMSUNG

آزمایشگاه فنی عمران – بتن

SAMSUNG

آزمایشگاه عمران – مکانیک خاک

SAMSUNG

آزمایشگاه مکانیک

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات