انتشار کتاب عقل و ایمان از دیدگاه سورن کرکگور به قلم آقایان یحیی نصرتی و محسن رحیمی

کتاب عقل و ایمان از دیدگاه سورن کرکگور به قلم آقایان یحیی نصرتی و محسن رحیمی منتشر شد به همت گروه کلام پژهشکدۀ فلسفه و کلام کتاب عقل و ایمان از دیدگاه سورن کرکگور تألیف آقایان یحیی نصرتی و محسن رحیمی به زیور طبع آراسته شد

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات