برگزاری جلسه شواری پژوهشی استان در واحد گرمی

جلسه شواری پژوهشی استان با حضور ریاست واحد دکتر نصرتی و رئیس شورای پژوهش و فناوری استان دکتر ضعیفی زاده و دبیر شورا و معاونان پژوهشی واحدها و اعضای کمیته ساهای استان در واحد گرمی برگزار شد.

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات