تایید عضویت استعدادهای درخشان

عضویت دو نفر از اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد گرمی خانمها رقیه رضایی و مینا بابازاده به عنوان استعدادهای درخشان تایید گردید. عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

ادامه...

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات