کارشناس فناوری و اطلاعات و مدیر انفورماتیک

photo_2016-11-19_11-14-30

وحید رشیدی

کارشناس فناوری اطلاعات و مدیر انفورماتیک (راهبر اصلی سیستم و سایت)

سوابق تحصیلی: لیسانس فناوری اطلاعات

تلفن: ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۳۴

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات