درباره شهرستان

تصاویری از شهرستان گرمی

۴۲۶۳۲۱۱۰۵_۱۶۷۶۱۰_۱۶۶۸۶۲۲۳۲۸۳۲۶۷۲۸۱۴۲۰

طبیعت داش دیبی

۴۲۵۳۴۰۹۴۱_۱۱۱۳۸۲_۱۲۶۳۱۰۴۹۸۲۷۶۱۲۸۵۳۵۸۷

۴۲۵۳۴۰۱۶۲_۸۲۵۱۸_۸۴۲۹۵۰۰۰۳۷۱۲۱۰۱۹۹۹۸

منطقه زیبای الیله

۴۲۵۳۳۱۹۵۳_۳۶۶۵۷_۱۷۱۲۶۲۳۹۹۵۷۹۲۳۸۹۲۳۷۸

۴۲۵۶۰۵۵۲۹_۱۲۶۹۷_۵۴۱۶۹۶۱۹۵۵۴۵۹۸۴۴۹۲۴

 
   
   
   
   
   
 

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات