لیست شماره تلفن های ثابت و داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

۱ریاست واحدآقای دکترمنفرد۳۲۶۳۹۷۳۳  
2مسئول دفتر ریاست و روابط عمومیآقای ساعی۳۲۶۳۹۷۳۳ 
3معاونتآقای لازمی۳۲۶۳۹۷۲۳ 
4حراستآقای صفری۳۲۶۳۹۷۲۷ 
5اداره توسعه و منابع انسانیآقای شیرگیر۳۲۶۳۹۷۲۸ 
6مدیر خدمات آموزشیآقای قاسمی۳۲۶۳۹۷۹۸ 
7کارگزینیآقای آقازاده۳۲۶۳۹۷۲۸ 
8کارشناس پژوهشآقای عیوض­زاده۳۲۶۳۹۷۲۵ 
9مدیر مالیآقای کامرانی۳۲۶۳۹۷۳۱ 
10اداره فرهنگی و دانشجوییآقای دهقانی۳۲۶۳۹۷۳۳ 
11کارشناس دانشجوییآقای بیدار۳۲۶۳۹۷۲۶ 
12بایگانی آموزشآقای عزیزپور۲-۳۲۶۳۹۷۲۱داخلی  6
13مسئول آموزشآقای دولتی۲-۳۲۶۳۹۷۲۱داخلی  1
14کارشناس آموزشآقای اوجاقی۲-۳۲۶۳۹۷۲۱داخلی  3
15کارشناس اموزشآقای سعیدی۲-۳۲۶۳۹۷۲۱داخلی  2
16دفتر فنیآقای عبدالهی۳۲۶۳۹۷۲۵ 
17امتحاناتآقای نصیری۳۲۶۳۹۷۳۲ 
18صندوق رفاهآقای پاشاپور۳۲۶۳۹۷۳۶ 
19شهریهآقای پاشاپور۳۲۶۳۹۷۳۶ 
20کتابخانهخانم بهاری۳۲۶۳۹۷۲۵داخلی  230
21فارغ التحصیلانخانم اسدی۳۲۶۳۹۷۲۶ 
22بسیج دانشجوییآقای رحمانی۳۲۶۳۹۷۳۵ 
23انفورماتیکآقای رشیدی۳۲۶۳۹۷۳۴ 
24دبیرخانهآقای شهیم۳۲۶۳۹۷۹۷ 
25مرکز انگوتآقای عصمت۳۲۶۵۲۱۴۰ 
26کارشناس برنامه و بودجهسیدکریم طباطبائی۳۲۶۳۹۷۳۶ 
27نگهبانی۳۲۶۳۹۷۲۴ 
کد شهرستان    045   برای ارتباط خارج از استان

دانشگاه

دانشکده ها

خدمات