انتصاب رئیس اداره پژوهش و فناوری

000001200001

انتصاب شایسته جناب آقای  رضا علایی را به سمت رئیس اداره پژوهش و فناوری واحد  تبریک عرض  می نماییم .


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات