انتخاب دکتر حسین منفرد به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

دکتر حسین منفرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به عنوان عضو هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل انتخاب شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات