جلسه حلقه صالحین شهید دکتر چمران کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

جلسه حلقه صالحین شهید دکتر چمران کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی برگزار شد. در این جلسه اساتید ضمن بررسی مسائل روز منطقه و کشور، ترور شهید دکتر محسن فخری زاده شهید هسته ای و دفاعی کشور را محکوم کردند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات