تجمع دانشگاهیان واحد گرمی در محکومیت ترور دانشمند هسته‌ ای و دفاعی کشور شهید دکتر محسن فخری زاده

تجمع دانشگاهیان واحد گرمی در محکومیت ترور دانشمند هسته‌ ای و دفاعی کشور شهید دکتر محسن فخری زاده


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات