تالیف کتاب توسط عضو هیات علمی واحد گرمی

تالیف کتاب “حل عددی معادلات دیفرانسیل – انتگرال کسری فازی” توسط دکتر محمدرضا نوری زاده عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات