حضور دکتر اسماعیلی نماینده محترم مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

حضور دکتر اسماعیلی نماینده محترم مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
و بازدید از آخرین دستاوردهای واحد اردبیل در حوزه کارآفرینی و دانش بنیان


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات