تجلیل از خبرنگاران و اصحاب قلم

دکتر منفرد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب قلم گرمی مغان:

 خبرنگاری یک رسالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سنگین است و اصحاب قلم مسئولیت خط دهی به افکار عمومی را دارند.

 برای تمامی خبرنگاران احترام ویژه ای قائلم و در مدیریت دانشگاه بر روی رسانه ها همیشه باز است.

 رویکرد من در مدیریت دانشگاه آزاد مشارکتی است زیرا اگر فقط یک فکر در سیستم مسلط شود، قطعا شکست خواهد خورد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات