فراخوان فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی

فراخوان پذیرش مقاله رایگان

فصلنامه مطالعات رهبری فرهنگی بر اساس نظریه ها، نتایج تحقیقات و دستاوردهای علمی و پژوهشی، مقالات علمی- پژوهشی در رشته برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت فرهنگی، مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی و زمینه های وابسته (مباحث فرهنگی و مسائل فرهنگی، فرهنگ سازمانی، رهبری در مدیریت ، رهبری در مدیریت منابع انسانی ، مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های فرهنگی، بالندگی سازمانی در فرهنگی، مدیریت تحول سازمانی، ، رشته های علوم اجتماعی با گرایشهای فرهنگی و سایر موضوعات مرتبط با نظام های فرهنگی، رهبری و مدیریت) مقاله پذیرش می کند.

مهلت ارسال مقالات ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹

https://clsjournal.ir/


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات