دیدار رئیس کانون دانشگاهیان ایران اسلامی استان اردبیل با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

دیدار رئیس کانون دانشگاهیان ایران اسلامی استان اردبیل، پروفسور گنجی به همراه اعضای کانون با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات