انتخاب دکتر علایی به ‌عنوان عضو هیأت تحریریه مجله «Journal of Robatic and Control»

دکتر رضا علایی عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی به عنوان عضو هیأت تحریریه مجله “Journal of Robatic and Control” متعلق به دانشگاه University Muhammadiyah Yogyakarta کشور اندونزی انتخاب شدند. ضمن تبریک به ایشان و دانشگاهیان واحد گرمی توفیقات علمی روزافزون را برای ایشان آرزو داریم.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات