دانشگاه آزاد اسلامی برترین دانشگاه خاورمیانه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم کلاریویت آنالاتیکس Essential Science Indicators (ESI) در دی سال ۹۸ (۹ ژانویه سال ۲۰۲۰)، دانشگاه آزاد اسلامی در تعداد مستندات علمی برترین دانشگاه خاورمیانه شد.

بر اساس آخرین ویرایش این پایگاه ایران با ۳۰۷۶۵۶ تولید علمی در صدر کشورهای خاورمیانه قرار دارد. ترکیه با ۲۹۲۶۷۷ تولید علمی در رده دوم، عربستان با ۱۱۵۰۹۵ تولید علمی در رده چهارم و مصر با ۱۰۳۱۵۰ تولید علمی در رده پنجم قرار دارند.

بر اساس آخرین ویرایش پایگاه طلایه داران علم ۶۳۹۴ دانشگاه و موسسه آموزشی، پژوهشی از نظر مستندات علمی و مقالات برتر و استنادات دریافتی مورد بررسی قرار گرفتند.

۵۳ دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از ایران در این ویرایش به عنوان دانشگاه های برتر لیست شده اند. از کشور ترکیه ۱۰۶ دانشگاه، از کشور عربستان سعودی ۱۷ دانشگاه و از مصر ۲۴ دانشگاه در این لیست حضور دارند.

ردیفکشورتعداد مستندات علمیتعداد دانشگاه و موسسات آموزشی و پژوهشی لیست شده در ESI
1ایران۳۰۷۶۵۶۵۳
۲ترکیه۲۹۲۶۷۷۱۰۶
۳عربستان سعودی۱۱۵۰۹۵۱۷
۴مصر۱۰۳۱۵۰۲۴

دانشگاه آزاد اسلامی با ۵۳۹۰۴ مستند علمی دارای رتبه ۱۰۱ بین المللی در جایگاه اول خاورمیانه قرار دارد. دانشگاه ملک سعود با رتبه بین المللی ۲۴۹ در جایگاه سوم، دانشگاه ملک عبدالعزیز با رتبه بین المللی ۲۸۸ در جایگاه پنجم، دانشگاه تهران با رتبه بین المللی ۲۹۱ در جایگاه ششم، دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه بین المللی ۳۶۰ در جایگاه هفتم، دانشگاه قاهره با رتبه بین المللی ۴۶۹ در جایگاه یازدهم و دانشگاه استانبول با رتبه بین المللی ۴۹۸ در جایگاه دوازدهم خاورمیانه قرار دارند.

کشورنام دانشگاهرتبه بین المللی بر حسب تعداد مدارکرتبه در خاورمیانه بر حسب تعداد مدارک
ایراندانشگاه آزاد اسلامی۱۰۱۱
عربستاندانشگاه ملک سعود۲۴۹۳
عربستاندانشگاه ملک عبدالعزیز۲۸۸۵
ایراندانشگاه تهران۲۹۱۶
ایرانعلوم پزشکی تهران۳۶۰۷
مصردانشگاه قاهره۴۶۹۱۱
ترکیهدانشگاه استانبول۴۹۸۱۲دانشگاه

دانشکده ها

خدمات