کسب مقام اول واحد گرمی در مسابقات فوتبال گل کوچک

۵۵۵۵۶۵۶

کسب مقام اول واحد گرمی در مسابقات فوتبال گل کوچک ورزشهای همگانی کارکنان دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل با غلبه بر واحد اردبیل، پارس اباد، مشکین شهر و بیله سوار


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات