چاپ مقاله عضو هیات علمی واحد گرمی

مقاله دکتر رضا علائی عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی با عنوان “Analysis of environmental impacts on the characteristics of gas released from biomass” در مجله Anthropogenic Pollution Journal به چاپ رسید.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات