صندوق تامین هزینه مازاد درمان

همکاران گرامی جهت تمدید یا انصراف، بیمه مازاد درمان به سامانه ساجد مراجعه نمایند و جهت قرارداد با بیمه دانا به دبیر کمیته رفاهی واحد (خانم ابراهیم زاده) مراجعه فرمایند.
مهلت تمدید یا انصراف تا تاریخ ۲۷/۱۰/۹۸ میباشد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات