حمایت از اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در دریافت خدمات آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با ارائه طرح های تخفیف در قالب «یارانه دریافت خدمات آزمایشگاهی» از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، از اعضاء هیأت علمی و دانشجویان حمایت می کند.اطلاعات بیشتر در سامانه شبکه به نشانی زیر در دسترس می باشد. https://labsnet.ir


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات