تغییر زمان امتحانات

با توجه به تغییر زمان امتحانات، دانشجویان گرامی حتماً نسبت به اخذ کارت ورود به جلسه امتحانی از مورخ ششم دی ماه ۹۸ اقدام نمایند بدیهی است از ورود دانشجویان بدون کارت امتحانی و کارت شناسایی معتبر، بهجلسه امتحانی خودداری خواهد شد.
توجه: کارت ورود بهجلسه و برگه انتخابواحدی که قبل از تاریخ ذکرشده صادر گردیده فاقد شمارهی صندلی و اعتبار میباشد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات