تقویم آموزشی نیمسال دوم سالتحصیلی ۹۹-۹۸

نیمسالثبت نام و انتخاب واحدشروع کلاسحذف و اضافهپایان کلاسبرگزاری امتحانات
اول۹۸/۶/۹ لغایت ۹۸/۶/۲۱۹۸/۶/۲۳۹۸/۷/۶ لغایت ۹۸/۷/۱۱۹۸/۱۰/۱۲۹۸/۱۰/۱۴ لغایت ۹۸/۱۰/۲۶
دوم۹۸/۱۱/۵ لغایت ۹۸/۱۱/۱۰۹۸/۱۱/۱۲۹۸/۱۱/۲۶ لغایت ۹۸/۱۲/۱۹۹/۳/۲۲۹۹/۳/۲۴ لغایت ۹۹/۴/۵
دوره تابستان۹۹/۴/۷ لغایت ۹۹/۴/۱۲۹۹/۴/۱۴۹۹/۵/۲۳۹۹/۵/۲۵ لغایت ۹۹/۵/۳۰


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات