قابل توجه دانشجویان گروه حسابداری و مدیریت

کلاسهای روز شنبه و یکشنبه مورخ ۹و ۱۰ استاد لازمی تعطیل و جبرانی آن به ترتیب روز چهارشنبه مورخ۹/۱۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۸ و پنج شنبه مورخ ۹/۱۴ ۹ صبح الی ۱۵ تشکیل خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات