قابل توجه دانشجویان استاد قادری

با توجه به تعطیلی رسمی روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۵، کلاسهای فوق العاده روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۸/۱۲برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات