قابل توجه دانشجویان گروه برق وکامپیوتر

دانشجویان محترم گروه برق و کامپیوتر به دلیل برخی تغییرات در برنامه درسی با اطلاع از آخرین برنامه خود در کلاسها حاضر شوند


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات