برنامه جبرانی کلاسهای رشته برق

کلاسهای جبرانی استاد بهپور:

جبرانی کلاسهای روز دوشنبه ایشان عینا در روز ۴ آبان و جبرانی کلاسهای روز سه شنبه ایشان عینا در روز ۸ آبان برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات