اطلاعیه کلاس جبرانی استاد نصرتی

کلاسهای جبرانی روز سه شنبه و چهار شنبه این هفته دکتر نصرتی در روز پنج شنبه ۹۸/۰۵/۱۷ ساعت ۹:۳۰ الی ۱۶:۰۰ و روز جمعه ۹:۳۰ الی ۱۳:۰۰ می باشد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات