قابل توجه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨

داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ٩٨ که بر اساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش مجاز به انتخاب رشته شده اند، می توانند با مراجعه به مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی(azmoon.iau.ac.ir) در رشته های ذیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد_گرمی ثبت نام نمایند:

رشته محل های واحد گرمی (٣٩١)
✅مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ۴١٠٠٢
✅مهندسی عمران-سازه ۴٠۴٧١
✅مدیریت کسب وکار-مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی ٢١٣٣٩
✅مدیریت دولتی-توسعه منابع انسانی ٢١٠۵١
✅مدیریت دولتی-خط ومشی گذاری عمومی ٢١٠۴٢
✅حسابداری ٢١٣٠١
✅حقوق خصوصی ٢٠٨٠٧

دانلود دفترچه راهنما


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات