برپایی ایستگاه اندازه گیری فشار خون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

برپایی ایستگاه اندازه گیری فشار خون در راستای طرح ملی پایش فشار خون در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات