قابل توجه دانشجویان گرامی

-همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر الزامی است

-برگه انتخاب واحد کارت ورود به جلسه اخذ شده تا قبل ۹۸/۰۳/۱۸ فاقد اعتبار می باشد.

-با توجه به تغییر زمان امتحانات برخی دروس، اخذ کارت ورود به جلسه جهت کنترل زمان امتحانات الزامی می باشد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات