قابل توجه دانشجویان استاد دکتر بهپور

کلاسهای جبرانی استاد بهپور مورخ ۹۸/۰۳/۰۷ ساعت ۱۰:۳۰ صبح الی ۱۹ و ۹۸/۰۳/۰۸ ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۸ , ۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۹ و ۹۸/۰۳/۱۰ ساعت ۹ صبح الی ۱۸ و ۹۸/۰۳/۱۳ از ساعت ۱۰:۳۰ صبح الی ۱۹ و ۹۸/۰۳/۱۷ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۹ و ۹۸/۰۳/۱۸ ساعت ۹ الی ۱۸ و ۹۸/۰۳/۱۹ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۹ و ۹۸/۰۳/۲۰ ساعت ۹ الی ۱۸ و ۹۸/۰۳/۲۱ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۹:۰۰ و ۹۸/۰۳/۲۲ ساعت ۹ الی ۱۸ و ۹۸/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۹ و ۹۸/۰۳/۲۴ ساعت ۹ الی ۱۸ و ۹۸/۰۳/۲۵ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۹ و ۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۹ الی ۱۸ و ۹۸/۰۳/۲۶ ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۹ و ۹۸/۰۳/۲۷ ساعت ۹ الی ۱۸ مطابق برنامه های اعلام شده به دانشجویان برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات