قابل توجه دانشجویان گروه برق

کلیه کلاسهای دکتر اتابک نجفی در مورخه ۹۷/۱۲/۱۱ الی ۹۷/۱۲/۱۲ و ۹۷/۱۲/۱۸ الی ۹۷/۱۲/۱۹ برگزار نخواهد شد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات