قابل توجه دانشجویان متقاضی از وام صندوق رفاه دانشجویان

دانشجویان متقاضی استفاده از وام صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به صندوق رفاه دانشجویان واحد مراجعه نمایند.با توجه به محدودیت اعتبار، الویت با دانشجویانی خواهد بود که زودتر مراحل ثبت نام را انجام داده باشند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات