کلاسهای جبرانی دکتر اتابک نجفی به شرح ذیل می باشد

روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۹

ماشین ۳ ساعت ۸/۳۰ الی ۱۰    مدارهای الکتریکی ۲     ۱۰ الی ۱۲     مدارهای منطقی  ۱۳الی ۱۴:۳۰

تاسیسات الکتریکی ۱۴:۴۵ الی ۱۶        ماشین مخصوص  ۱۶ الی ۱۷:۳۰

روز چهارشنبه  ۹۷/۰۸/۳۰

کلیه کلاسهای مورخه ۹۷/۰۸/۱۱       در این تاریخ برگزار خواهدشد.

روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱

کلیه کلاسهای مورخه ۹۷/۰۸/۱۲ در این تاریخ برگزار خواهد شد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات