تغییر تعطیلی از روز شنبه به روز ۵ شنبه واحد گرمی

با توجه به بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تعطیلات روز شنبه این واحد دانشگاهی به روز پنجشنبه تغییر یافت


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات