تقویم آموزشی نیمسال تابستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

تقویم آموزشی نیمسال تابستان دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی

ثبت نام و انتخاب واحد ۹۷/۰۴/۱۶ لغایت ۹۷/۰۴/۲۱
شروع کلاسها ۹۷/۰۴/۲۳
پایان کلاس ۹۷/۰۵/۳۱
امتحانات پایان ترم٩٧/۰۶/۰۳ الی ۹۷/۰۶/۰۷


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات