اطلاعیه کلاسهای جبرانی دکتر اتابک نجفی

کلاسهای جبرانی دکتر اتابک نجفی به شرح ذیل می باشد:

چهارشنبه ۹۷/۰۳/۰۹:

ماشین ac ساعت ۸ الی ۹:۳۰

مدار:۲     ساعت۱۰:۳۰ الی ۱۳

ماشینهای الکتریکی سه فاز   ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۳۰

مدارهای منطقی ۱۶:۳۰ الی ۱۸

 


پنج شنبه ۹۷/۰۳/۱۰:

ماشین های مخصوص ۸ الی ۱۰:۳۰

ماشینهای الکتریکی۲  ساعت ۱۰:۳۰ الی ۱۳

ماشینهای dc 14 الی ۱۵:۳۰

مدارهای الکتریکی ۲   ۱۵الی ۱۷:۳۰

 

کلاسهای روز یکشنبه ۱۳ خرداد نیز طبق برنامه برگزار خواهد شد


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات