قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

جهت شرکت درمسابقات انتخابی در رشته سه گانه که شامل (۷۵۰ متر شنا-۲۰کیلومتر دوچرخه سواری-۵کیلومتر دویدن) می باشد تا پایان وقت اداری ۹۷/۰۲/۱۹ به مسئول تربیت بدنی واحد_بهرام اجاقی)مراجعه فرمایند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات