شروع انتخاب واحد با تاخیر

دانشجویانی که در نیم سال جاری تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند از تاریخ ۹۷/۰۲/۰۶ تا ۹۷/۰۲/۱۱ مهلت دارند جهت انتخاب واحد به دانشگاه مراجعه فرمایند


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات