اطلاعیه آموزشی

کلیه کلاسهای روز سه شنبه دکتر قادری لغو و کلاس جبرانی پنج شنبه این هفته طبق ساعات برنامه هفتگی برگزار خواهد شد.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات