کلاسهای جبرانی دکتر اتابک نجفی به شرح ذیل می باشد

سه شنبه:

مدار الکتریکی۲       ساعت:۱۳-۱۰:۳۰          ماشین مخصوص       ساعت:۱۰:۳۰-۸

ماشینهای الکتریکی ۲            ساعت:۹:۳۰-۸             مدارهای منطقی       ساعت:۱۹-۱۶:۳۰

 

چهارشنبه:

ماشین ac     ساعت   ۹:۳۰-۸        ماشینهای الکتریکی سه فاز       ساعت:    ۱۶:۳۰-۱۴:۳۰

ماشین dc       ساعت:   ۱۴:۳۰-۱۳        ماشین الکتریکی۳       ساعت:       ۱۶:۳۰-۱۴:۳۰


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات