اردوی زیارتی دانشجویی مشهد مقدس با حضور دانشجویان بسیجی و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان گرمی

اردوی زیارتی دانشجویی مشهد مقدس با حضور دانشجویان بسیجی و به همت بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان گرمی و به استعداد ۹۰ نفر از دانشجویان بسیجی خواهر و برادر برگزار شد. در این اردو خواهران در تاریخ ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۶ و برادران در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۶ به این سفر زیارتی دانشجویی اعزام شدند. دانشجویان حاضر در این اردو از فعالین اردوهای جهادی و اعضای فعال حلقه های صالحین و اعضای شورای مرکزی بسیج دانشجویی دانشگاه ها بودند.


دانشگاه

دانشکده ها

خدمات